Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Billeder

Samarbejdsmodel for opgaveoverdragelse af sygeplejeydelser

 

Titel:

Samarbejdsmodel for opgaveoverdragelse af sygeplejeydelser

Oprettet/godkendelse af:

Hvem har oprettet og hvem har godkendt.

 

Målgruppe:

Hvem henvender procedur-en sig til? En beskrivelse af procedurens formål, og effekten af den.

 

Ledere og sygeplejefagligt personale i Social- og Sundhedsforvaltningen, forstået som autoriserede sundhedspersoner, samt personale som ikke er autoriseret i henhold til sundhedslovgivningen, men som foretager pleje og behandling af den enkelte borger.

Formål:

Hvad ønsker vi at opnå?

Formålet med denne instruks er, at sikre:

 

 • At retningslinjer for delegation, opgaveoverdragelse, sundhedsfagligt ansvar og patientsikkerhed er gennemskuelige og håndterbare for ledelse og medarbejdere i Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelbart.
 • Et grundlag for, at ”Indsatskatalog for sygeplejeopgaver og kompetenceprofiler ved opgaveoverdragelse” kan implementeres og være udgangspunkt for løsningen af sundhedslovsopgaver i Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune
 • At sundhedslovsopgaverne løses med størst mulig kvalitet og patientsikkerhed samt iht. LEON-princippet.

 

Definition af begreber:

Forklaring af anvendte begreber

Sundhedslovsopgaver/Sygeplejeindsatser

Begreberne anvendes synonymt og henviser til sygeplejeindsatser, der bevilliges efter § 138 i Sundhedsloven.

Sygeplejeindsatser kan efter instruktion og oplæring udføres af alle faggrupper og er således ikke forbeholdt sygeplejersker.

 

Delegation

Begrebet delegation betyder at overdrage. Alle opgaver, der er omfattet af reglerne om delegation, skal være delegeret af en læge eller en anden autoriseret sundhedsperson, som har forbeholdt virksomhed.

Lægen er ikke ansvarlig for, hvilke medarbejdere, der løser sundhedslovsopgaven.

 

Efter overdragelsen har Kommunalbestyrelsen i kommunen det overordnede ansvar for sundhedslovsopgaven. Delegation er beskrevet i Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) og i vejledningen til denne.

 

Autoriserede sundhedspersoner

Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter er som følge af deres uddannelse autoriserede sundhedspersoner. De er omfattet af Autorisationsloven med tilhørende rettigheder og pligter, herunder pligten til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed i opgaveløsningen iflg. § 17 i Autorisationsloven.

 

Opgaveoverdragelse

En sundhedslovsindsats kan overdrages fra en autoriseret sundhedsperson til en medarbejdergruppe. Ved en opgaveoverdragelse følger HELE ansvaret for indsatsen, inkl. dokumentation og opfølgning, med. En opgaveoverdragelse tager afsæt i en opdateret og aktuel sygeplejefaglig udredning. De sygeplejeindsatser, som overdrages skal være udredt og dokumenteret jf. kommunens instruks for sundhedsfaglig dokumentation.

 

En opgaveoverdragelse er ikke automatisk en ”borgeroverdragelse”. Dette betyder, at nogle indsatser hos en borger kan være overdraget fra sygeplejen/sygeplejerske til anden faggruppe mens andre sygeplejeindsatser hos den samme borger, fortsat varetages af sygeplejerske.

Konkret betyder dette, at forskellige ledelses- og fagfelter felter kan have hvert sit ansvar for forskellige sygeplejeindsatser ved den samme borger.

 

Beskrivelse/fremgangsmåden:

Detaljeret beskrivelse af hvad, hvornår og hvordan af fremgangsmåden.

Ansvarsforhold i forbindelse med sundhedslovsopgaver:

 

1. Kommunalbestyrelsens ansvar

Kommunalbestyrelsen har et klart og entydigt ansvar, når en opgave efter Sundhedsloven er delegeret til kommunen – uanset hvordan sygeplejeindsatsen er organiseret.

 

Ansvaret er gældende, uanset om det drejer sig om plejecenter, hjemmepleje, hjemmesygepleje, sociale botilbud mv.

 

Det er kommunalbestyrelsens ansvar, at:

 

 • der er en ledelse, der kan sikre en arbejdstilrettelæggelse, som tilgodeser patientsikkerheden
 • der foreligger instruks for en fagligt forsvarlig opgaveoverdragelse af sygeplejeindsatser, herunder at medarbejderne er instrueret og oplært heri.

 

2. Ledelsens ansvar

Det er ledelsens ansvar:

 • at sikre, at alle medarbejdere, der udfører sygeplejeindsatser, har de relevante kompetencer
 • at sikre en arbejdstilrettelæggelse, som tilgodeser patientsikkerheden
 • at der foreligger opdaterede og entydige instrukser for sygeplejeindsatsens udførelse (VAR Healthcare) samt at medarbejderne er instrueret og oplært heri
 • at føre tilsyn med udførelsen af sygeplejeindsatserne

 

3. Medarbejdernes ansvar

Det er ALTID medarbejderens ansvar at frasige sig en opgave, som den pågældende ikke ser sig i stand til at udføre forsvarligt. Frasiger medarbejderen sig en opgave, skal den nærmeste leder orienteres.

 

Påtager medarbejderen sig sygeplejeindsatsen, er medarbejderen da ansvarlig for at udføre sygeplejeindsatsen med omhu og samvittighedsfuldhed samt efter gældende lovgivning og de af ledelsen fastlagte retningslinjer.

 

Vælger en medarbejder at videredelegere en sygeplejeindsats, da påtager den medarbejder, som videredelegerer, sig personligt ansvaret for at sygeplejeindsatsen kan udføres fagligt korrekt samt at føre tilsyn med indsatsen.

 

Faggrupper der kan varetage opgaver efter sundhedsloven:

 

1. Sygehjælpere og social- og sundhedshjælpere

Medarbejdergruppens kompetencer til løsning af sundhedslovsindsatser er beskrevet i Middelfart Kommunes Kompetenceprofiler for social- og sundhedshjælpere.

Se Indsatskatalog for sygeplejeopgaver og kompetenceprofiler ved opgaveoverdragelse.

 

2. Social- og sundhedsassistenter

Medarbejdergruppens kompetencer til løsning af sundhedslovsindsatser er beskrevet i Middelfart Kommunes Kompetenceprofiler for social- og sundhedsassistenter.

Se Indsatskatalog for sygeplejeopgaver og kompetenceprofiler ved opgaveoverdragelse.

 

3. Plejehjemsassistenter

Medarbejdergruppen har ikke beskrevne kompetenceprofiler. Denne faggruppes kompetence- og ansvarsområde skal afklares og rammesættes af nærmeste leder.

 

4. Sygeplejersker

Medarbejdergruppens kompetencer til løsning af sundhedslovsindsatser er beskrevet i Middelfart Kommunes Kompetenceprofiler for sygeplejersker.

Se Indsatskatalog for sygeplejeopgaver og kompetenceprofiler ved opgaveoverdragelse.

 

5. Fysio- og ergoterapeuter

Medarbejdergruppens kompetencer til løsning af sundhedslovsindsatser er beskrevet i Middelfart Kommunes Kompetenceprofiler for fysio- og ergoterapeuter.

Se Indsatskatalog for sygeplejeopgaver og kompetenceprofiler ved opgaveoverdragelse.

 

Faggrupper der i udgangspunktet ikke kan varetage opgaver efter sundhedsloven:

 

6. Pædagoger:

Medarbejdergruppens kompetencer til løsning af sundhedslovsindsatser er beskrevet i Middelfart Kommunes Kompetenceprofiler for pædagoger.

Se Indsatskatalog for sygeplejeopgaver og kompetenceprofiler ved opgaveoverdragelse.

 

Vikarer, studerende og elever:

 

Det er ledelsens ansvar at sikre, at både uddannede og uuddannede vikarer har de fornødne kompetencer til at udføre sundhedslovsindsatser jf. Middelfart Kommunes Indsatskatalog for sygeplejeopgaver og kompetenceprofiler ved opgaveoverdragelse.

 

1. Uddannede vikarer er underlagt samme regler for opgaveoverdragelse og videredelegation, som det faste personale. De er omfattet af gældende lovgivning om anvendelse af medhjælp og arbejder med udgangspunkt i de samme kompetenceprofiler, som fastansat personale.

2. Uuddannede vikarer og afløsere må kun efter aftale med nærmeste leder varetage sygeplejeindsatser efter sundhedsloven.

 

Social- og sundhedselever, sygeplejestuderende, terapeutstuderende og pædagogstuderende er underlagt samme regler for opgaveoverdragelse og videredelegation, som det faste personale.

Elever og studerende arbejder til hver en tid efter de beskrevne praktik- og læringsmål i gældende bekendtgørelser, uddannelsesplaner for den pågældende faggruppe samt for det konkrete forløb/niveau i uddannelsesforløbet.

 

Opgaveoverdragelse inden for kompetenceprofilerne:

 

En sygeplejeindsats kan overdrages fra en sygeplejerske til en gruppe af medarbejdere, hvis sygeplejeindsatsen ligger indenfor de kompetencer, der er beskrevet i Social- og Sundhedsforvaltningens kompetenceprofil for den pågældende faggruppe. Som hovedregel skal opgaveoverdragelse i videst muligt omfang ske inden for den pågældende faggruppes kompetenceprofil.

 

Opgaveoverdragelse indenfor kompetenceprofilen kan kun ske, når følgende betingelser er opfyldt:

 

Der foreligger en opdateret og aktuel sygeplejefaglig udredning, foretaget af sygeplejerske i sygeplejen, plejehjemssygeplejerske, Borgerteam, rehabiliteringsafdeling eller sygeplejerske i center døgn, alt efter borgerens tilknytning. I forbindelse med udredningen er der foretaget en vurdering af opgaver, der kan overdrages, og opgaver, der skal varetages af sygeplejerske.

 

Sygeplejeindsatsen er beskrevet i Nexus og følgende informationer er dokumenteret:

Helbredstilstand inkl tilstandsklassifikation

Indsatsmål

Handlingsanvisning hvori handlinger er beskrevet.

 

Ansvar ved opgaveoverdragelse inden for kompetenceprofilerne:

 

Når en sygeplejeindsats overdrages følger HELE ansvaret for indsatsen med og overgår til de medarbejdere, som har fået overdraget sygeplejeindsatsen og disse medarbejderes leder.

Hvis der på baggrund af ændring i borgerens tilstand sker en ændring i den opgaveoverdragede sygeplejeindsats, da er medarbejderen altid ansvarlig for at:

 

 • søge råd og vejledning hos sygeplejersken, der skal vurdere om opgaven/dele af opgaven skal varetages af sygeplejerske

eller

 • frasige sig sygeplejeindsatsen samt orientere nærmeste leder herom

 

Ansvar ved opgaveoverdragelse der IKKE er inden for kompetencefilerne:

 

Hvis en sygeplejeindsats i udgangspunktet IKKE ligger indenfor Social- og Sundhedsforvaltningens kompetenceprofiler for social- og sundhedspersonale skal en ønsket opgaveoverdragelse og oplæring og instruktion af medarbejderne i relation hertil altid aftales mellem lokal leder og tilknyttet sygeplejerske.

 

Opgaveoverdragelse, som IKKE er indenfor kompetenceprofilen kan kun ske, når følgende betingelser er opfyldt:

 

Der foreligger en opdateret og aktuel sygeplejefaglig udredning, foretaget af sygeplejerske i sygeplejen, plejehjemssygeplejerske eller sygeplejerske i center døgn alt efter borgerens tilknytning.

Ledelsen på fritvalg/enheder i center døgn/plejehjem/hjemmepleje har vurderet, at medarbejdergruppen har kompetencer til at varetage den specifikke sygeplejeindsats

Sygeplejeindsatsen er beskrevet i Nexus og følgende informationer er dokumenteret:

 

Helbredstilstand inkl tilstandsklassifikation

Indsatsmål

Handlingsanvisning hvori handlinger er beskrevet.

 

Ansvar:

 

Ved en opgaveoverdragelse, som IKKE er indenfor kompetenceprofilerne, er det ledelsen i fritvalg/enheder i center døgn/plejehjem, som har ansvaret for, at der altid er medarbejdere på arbejde, med kompetencer til at varetage sygeplejeindsatsen. I fald dette IKKE er tilfældet, er det lederens ansvar at give sygeplejeindsatsen tilbage til sygeplejerske på stedet/sygeplejen i vedkommende fravær. I dette tilfælde skal opgaveoverdragelsen revurderes og evt. ophøre.

 

Ved en opgaveoverdragelse, som IKKE er indenfor kompetenceprofilen følger ansvaret for sygeplejeindsatsen med opgaven og overgår til de medarbejdere, som har fået overdraget sygeplejeindsatsen og disse medarbejderes ledelse.

 

Hvis der sker en ændring i en opgaveoverdraget sygeplejeindsats, er medarbejderen altid ansvarlig for at:

 

 • Søge råd og vejledning hos sygeplejersken der skal vurdere om opgaven/dele af opgaven skal varetages af sygeplejerske

 

eller

 • Frasige sig sygeplejeindsatsen samt orientere nærmeste leder herom.

 

Videredelegering:

 

Autoriserede sundhedspersoner kan videredelegere en opgave. Videredelegation bør så vidt muligt IKKE finde sted og er en undtagelse, som afviger fra en overordnet regel om opgaveoverdragelse.

Videredelegation anvendes udelukkende, hvis en sygeplejerske/social- og sundhedsassistent, grundet en uventet situation, ikke er i stand til at varetage en planlagt og uopsættelig sundhedslovsindsats. Videredelegation er altid personlig og sker dermed fra en medarbejder til en anden. Videredelegation kan ikke finde sted fra en medarbejder til en medarbejdergruppe.

Ved videredelegation ligger ansvaret for sygeplejeindsatsen, og opfølgning på denne, hos den medarbejder, der har videredelegeret sygeplejeindsatsen. Den medarbejder, der videredelegerer en sygeplejeindsatsen, påtager sig dermed ansvaret for at sikre korrekt udførsel og opfølgning på sygeplejeindsatsen.

 

Videredelegation kan kun ske, når følgende betingelser er opfyldt:

 

Der er foretaget en faglig vurdering af borgerens tilstand og om sygeplejeindsatsen er uopsættelig.

Den pågældende, som skal påtage sig den videredelegerede sygeplejeindsats, vurderes at være i stand til at udføre den. Denne vurdering skal både gøres af sygeplejersken/social- og sundhedsassistent som videredelegerer og den pågældende social og sundhedsassistent/hjælper/medarbejder fra øvrige faggrupper, som personligt modtager sygeplejeindsatsen.

 

Den som påtager sig sygeplejeindsatsen er indforstået med:

 • Hvorfor sygeplejeindsatsen skal udføres
 • Hvordan sygeplejeindsatsen skal udføres
 • Hvad og hvem der skal observere, afrapportere og dokumentere
 • at sygeplejeindsatsens omfang er forstået og aftalt
 • at der er givet den fornødne vejledning/instruktion og oplæring i forbindelse med videredelegationen samt omfanget af dette

 

 

Referencer:

Det er vigtigt at angive de referencer/kilder der er brugt.

 

 

Sundheds- og Ældreministeriet 2019; Autorisationsloven. LBK nr 731 af 08/07/2019

 

Sundhedsstyrelsen 2009; Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed). BEK nr 1219 af 11/12/2009

 

Sundhedsstyrelsen 2009; Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp

(delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed). VEJ nr 115 af 11/12/2009

 

Styrelsen for patientsikkerhed 2018; Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.). BEK nr 1225 af 08/06/2021

 

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 2007; Bekendtgørelse om hjemmesygepleje. BEK nr 1601 af 21/12/2007

 

Sundheds- og Ældreministeriet 2019; Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje. BEK nr 165 af 26/02/2019

 

Sundhedsstyrelsen 2006; Vejledning om hjemmesygepleje. VEJ nr 102 af 11/12/2006

 

Specielle lokale forhold:

Hvis der er forhold der vigtige lokalt-fx tlf. nr. el. fysiske rammer.

 

 

 

 

 

Revideres af:

Hvem har ansvar for at revidere.

 

 

 

 

 

Sidst opdateret af Lotte lykke Jørgensen
17. september 2021