Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Billeder

Fravalg og afbrydelse af livsforlængende behandling

Oprettet af:
Jan Barasinski, udviklingssygeplejerske


Godkendt af:
Jeanette Rokbøl, sundhedschef

 

Målgruppe:
Instruksen gælder ansvars- og opgavemæssigt primært for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter i sygeplejen, hjemmeplejen, plejehjem, rehabiliteringscentret, borgerteam, Center for socialpsykiatri samt Center for handicap.
Instruksen skal herudover kendes og følges af alle øvrige autoriserede og ikke-autoriserede sundhedspersoner samt øvrigt personale som varetager sundhedsopgaver hos patienten.

Formål:
Instruksen har til formål at sikre patienter en værdig afslutning på livet ved at beskrive, hvordan der tages stilling til fravalg/afbrydelse af livsforlængende behandling så snart det vurderes fagligt relevant eller når patienten ønsker det.
Proceduren skal desuden understøtte at beslutningen om fravalg følges.

Definition af begreber:
Livsforlængende behandling:
Behandling hvor der ikke er udsigt til helbredelse, bedring eller lindring men alene en vis livsforlængelse. Dette kan for eksempel være respiratorbehandling, sondeernæring og væsketilførsel.
Patient:
Dækker her en borger der befinder sig eget hjem, på plejehjem, på sociale og psykiatriske bosteder mm og som modtager livsforlængende behandling eller hvor livsforlængende behandling kan blive aktuel.
Aktuelt sygdomsforløb:
En patients mulighed for at fravælge og afbryde livsforlængende behandling gælder kun aktuel eller nært forestående behandling i en aktuel sygdomssituation, som kan være kortvarig eller i andre tilfælde vare flere år.

 

Beskrivelse/fremgangsmåden:

Instruksen skal sikre at der er kendskab til og efterlevelse af følgende punkter:

a) Ansvars- og kompetenceforhold
b) Hvem der er behandlingsansvarlige læge
c) Øvrige sundhedspersoners ansvar
d) Inddragelse af patient og nærmeste pårørende
e) Journalføring

a) Ansvars- og kompetenceforhold:

 • Det er den behandlingsansvarlige læges ansvar at vurdere, om det hos en patient er relevant at tage stilling til fravalg af livsforlængende behandling i forbindelse med et aktuelt sygdomsforløb. Denne vurdering skal også finde sted når lægen udsteder en terminalerklæring, udfylder en ansøgning om terminaltilskud eller ordinerer terminal/pallierende pleje.
 • Det er kun habile patienter på 18 år og derover samt behandlingsansvarlige læge, der kan træffe beslutning om fravalg og afbrydelse af livsforlængende behandling. Ligeledes kan den 15-17 årige patient træffe beslutning såfremt hehandlingsansvarlige læge vurderer at patienten kan forstå konsekvenserne af sin beslutning.
 • En patients beslutningen om fravalg kan til hver en tid trækkes tilbage. Behandlingsansvarlige læge skal herefter ordinere behandlingen.

 • Behandlingsansvarlige læge skal sikre at patienten er tilstrækkelig informeret om konsekvenserne af sit valg.
 • Hvis behandlingsansvarlige læge vurderer at fravalg af eller afbrydelse af livsforlængende behandling er relevant, skal lægen inddrage og informere patienten og dennes nærmeste pårørende i sin beslutning. Læge træffer den endelige beslutning.
 • Behandlingsansvarlige læge er desuden ansvarlig for at foretage revurdering af beslutningen og grundlaget herfor, hvis der sker væsentlig forbedring i patientens tilstand.
 • Behandlingsansvarlige læge skal vurdere om et evt oprettet behandlings- eller livstestamente skal træde i kraft

b) Hvem er behandlingsansvarlige læge:

 • Hvis der under indlæggelse træffes beslutning om fravalg eller afbrydelse af livsforlængende behandling, er sygehuslæge behandlingsansvarlige læge så længe patienten er indlagt. Beslutningen er gældende også ved sektorskifte, ved indlæggelse og efter udskrivelse.
 • Ved behandling af patient i eget hjem herunder plejehjem og bosted, har patientens egen læge behandlingsansvaret.
 • Ved akutte lægelige vurderinger uden for egen læges åbningstid, har vagtlæge behandlingsansvaret

c) Øvrige sundhedspersoners ansvar:

 • Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter skal løbende vurdere patientens tilstand.
 • Ved behov for stillingstagen til livsforlængende behandling, skal patienten og evt. pårørende inddrages i overvejelserne
 • Behandlingsansvarlige læge skal kontaktes med henblik på vurdering og stillingtagen.
 • Medarbejdere tilknyttet et borgerforløb skal sikre, at borgeren har mulighed for at fortælle om sine ønsker ift livsforlængende behandling og livets afslutning
 • Hvis pårørende har ønsker om at fravælge eller afbryde livsforlængende behandling, skal enten de pårørende eller sygeplejerske/social- og sundhedsassistent omkring borgeren kontakte behandlingsansvarlige læge.
 • Beslutning om afbrydelse eller fravalg af livsforlængende behandling truffet af læge eller patient skal følges af alle medarbejdere tilknyttet patienten.
 • Hvis patienten trækker sin beslutning om afbrydelse og fravalg tilbage, skal sygeplejerske/social- og sundhedsassistent kontakte behandlingsansvarlige læge og afvente vurdering og evt ordination af behandling

d) Inddragelse af patient og nærmeste pårørende forud for kontakt til behandlingsansvarlige læge

 • Sygeplejerske og social- og sundhedsassistent skal i samarbejder med øvrige personalegrupper løbende vurdere patientens tilstand. Hvis det vurderes at der er behov for at behandlingsansvarlige læge tager stilling til livsforlængende behandling, skal patient og dennes pårørende inddrages og informeres om dette
 • Inddragelse og information af patient og pårørende skal ske i et omfang og på en måde, der er tilpasset den aktuelle patient og dennes tilstand.
 • Inddragelse og information af patient og pårørende skal formulere at sundhedspersonen vurderer at behandlingsansvarlige læge skal tage stilling til livsforlængende behandling og at ansvaret for beslutning ligger hos læge.
 • Patientens og evt pårørendes tilkendegivelser skal indgå i sundhedspersonernes henvendelse til behandlingsansvarlige læge

e) Journalføring

 • Journalføringen i Nexus skal altid via relevante tilstande, handlingsanvisninger og observationer afspejle patientens tilstand, forværring af denne eller at patienten er døende.
 • Sundhedsfaglig vurdering af behov for at behandlingsansvarlige læge tager stilling til livsforlængende behandling samt inddragelse og information af patient og pårørende, skal fremgå af relevant observationsnotat, herunder hvilke oplysninger der er modtaget fra øvrigt personale involveret i patientens forløb og hvilke oplysninger der er givet til øvrigt personale involveret i patientens forløb.
 • Kontakt til behandlingsansvarlige læge skal fremgå af korrespondance i Nexus
 • Selve beslutningen om afbrydelse/fravalg af livsforlængende behandling skal journalføres i skema: beslutning om livsforlængende behandling.

Referencer:
Sundheds- og ældreministeriet, Styrelsen for Patientsikkerhed 2019: Vejledning om fravalg og afbrydelse af livsforlængende behandling. VEJ nr 9935 af 29/10/2019.

 

 

Revideres:
Kvalitetsgruppen august 2023

 

 

Sidst opdateret af Karina Kilde
07. september 2021