Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Billeder

Instruks om personlige værnemidler

Oprettet af:
Udarbejdet af hygiejnekonsulent Johanne Østerbye, maj 2020 

Godkendt af :
Teamleder Lotte Bager og Ass. Teamleder Ellen K. Schmidt, maj 2020 


Målgruppe:
Alle ansatte i sygeplejen og plejen, afløsereFormål:
At ledelse og medarbejdere har kendskab til korrekt brug af værnemidler med det formål at hindre smitteoverførelse mellem borgere og personale samt at beskytte personalet mod kemiske påvirkninger. Sekundært betyder anvendelse af værnemidler, at risikoen for at sundhedspersonalet giver smitte videre til borgere/patienter og omgivelser, minimeres.

I ”Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler” defineres værnemidler som: alt udstyr, herunder beklædning, der er bestemt til at skulle beskytte de ansatte mod en eller flere risici, som kan true vedkommendes sikkerhed eller sundhed under arbejdet, samt ethvert tilbehør, der tjener dette formål.
Af bekendtgørelsen fremgår følgende:

 • Det er arbejdsgiverens ansvar at forsyne de ansatte med egnede og effektive personlige værnemidler, instruere i brugen af disse, samt oplyse om de risici der er forbundet med at undlade at benytte de personlige værnemidler.
 • Arbejdsgiveren har pligt til at sørge for, at de personlige værnemidler bliver benyttet straks ved det pågældende arbejdes begyndelse og under hele dets udstrækning.

Beskrivelse/fremgangsmåden:

Personlige værnemidler
skal benyttes i forhold til den procedure man skal udføre, samt de symptomer, som borgeren/patienten har.
De personlige værnemidler anvendes for at beskytte:

 • arbejdsdragten mod forurening
 • huden mod forurening mod stænk og sprøjt
 • sundhedspersonalet mod smitte, og mod videregivelse af smitte.

Personlige værnemidler omfatter handsker, engangsplastforklæde, engangsovertrækskittel, maske, beskyttelsesbriller, visir og overtrækssko.

Personlige værnemidler

 

 • Er personlige og til engangsbrug
 • Skiftes mellem hver borger/patient samt mellem urene og rene procedurer.
 • Kasseres umiddelbart efter brug
 • Der skal altid udføres håndhygiejne efter aftagning af personlige værnemidler.

Det bør altid være muligt for personalet at have tilgang til ovenstående værnemidler, når behovet opstår.
Det anbefales, at pårørende instrueres i brugen af værnemidler, såfremt de deltager i plejen.
Ved tvivl om behov for eller valg af værnemidler kontakt hygiejnekonsulenten.

Handsker: Anvendes for at beskytte hænderne mod forurening med blod og sekreter, for derved at forebygge kontaktsmitte. Samt ved kortvarige rengøringsopgaver og opgaver hvor der er kemisk materiale involveret.

Handsker skal:

 • Tages fra beholderen med rene og tørre hænder umiddelbart før brug.
 • Anvendes så kort tid som muligt.
 • Straks tages af efter endt procedure, ved at krænge handskerne af, så den forurenede side vender indad, og hanskerne kasseres.
 • Skiftes mellem urene og rene procedurer, også hos den samme borger/patient, og hvis de perforeres eller på anden måde beskadiges.
 • Håndhygiejne udføres, når handskerne er taget af.
 • Så vidt muligt opbevares i en beholder/handskekasse.
 • Placeres så de ikke bliver forurenede under opbevaring.
 • Handskerne kan ved behov lægges i en ren plasticpose og opbevares i lommen .

Engangsplastforklæde/engangsovertrækskittel:
Anvendes for at forebygge forurening af arbejdsdragten og dermed kontaktsmitte.

 • Engangsovertrækskittel med lange ærmer skal som minimum være væskeafvisende
 • Engangsplastforklæde/overtrækskittel skal kasseres straks efter brug
 • Ved aftagning af engangsplastforklæde/engangsovertrækskittel skal man være opmærksom på ikke at berøre den forurenede yderside
 • Håndhygiejne udføres, når plastforklæde/engangsovertrækskittel er taget af.

Maske:
Anvendes for at beskytte brugeren mod stænk og sprøjt med organisk materiale, når der udføres borger-/patientpleje, eller ved udførelse af procedurer, hvor der er risiko for forurening med mikroorganismer fra dråber.
-For at undgå smitte fra stænk og sprøjt fra borgeren/patienten, bør man også anvende beskyttelsesbriller eller visir.

 • Skal tilpasses ansigtet når den tages på.
 • Bindebånd eller elastik fastgøres i forhold til masketype og producentens anvisninger.
 • Masken kasseres efter brug, eller når rummet forlades.
 • Efter endt brug, eller senest når rummet forlades, tages masken af og kasseres.
 • Er der brug for maske flere gange i forbindelse med en konkret procedure, skal der hver gang bruges en ny maske.
 • Håndhygiejne udføres umiddelbart efter, at masken er taget af.

Beskyttelsesbriller/ eller visir
Ved risiko for stænk eller sprøjt til øjne anvendes beskyttelsesbriller eller visir.

 

Overtrækssko
Benyttes fx ved meget uhygiejniske forhold eller i badsituationer, hvor der er en smitterisiko.

 • Skal være skridsikre og væskeafvisende.

Krav til personlige værnemidler

Medicinske engangshandsker

 • Skal være CE-mærkede.
 • Pudderfri latexhandsker eller handsker med tilsvarende barriereegenskaber skal foretrækkes.
 • Der bør anvendes handsker af god kvalitet og pasform.
 • Ved latexallergi anvendes nitril- eller neoprenhandsker.
 • Handskerne skal opfylde kravene i:
  o DS/EN 455-1:2015 Krav til væsketæthed (AQL, acceptable quality level <1,5)
  o DS/EN 455-2 Krav til prøvning af fysiske egenskaber
  o DS/EN 455-3 Krav til prøvning i forbindelse med biologisk evaluering

Jo længere tid en handske anvendes, jo større er risikoen for, at der sker en perforation eller brud på handsken, og der dermed er risiko for kontaminering af personalets hænder. Handskevalget skal svare til karakteren af den opgave, der skal udføres og til den forventede varighed af opgaven. En særlig opmærksomhed bør rettes mod handskernes barriereegenskaber over for kemikalier, desinfektionsmidler, cytostatika og rengøringsmidler. Opgaver, som fx skift af forbind, badning af borgere/patienter og rengøring, udgør en risiko for, at handsker perforeres eller går i stykker pga. arbejdsopgavens varighed. Handskeskift undervejs bør overvejes. Håndhygiejne foretages, før nye handsker tages på.

 

Engangsplastforklæder

 • Må ikke være gennemtrængelige for væske.
 • Skal dække til under knæniveau.
 • Skal være engangsmateriale, og de skal kasseres efter brug.

Engangsovertrækskitler

 • Skal være væskeafvisende.
 • Skal dække til under knæniveau.
 • Skal være engangsmateriale, og de skal kasseres efter brug.

Engangsovertrækskitler findes i flere udgaver, en væsketæt, en væskeafvisende, med eller uden manchetter og med bindebånd eller velcrolukning.
Der foreligger ikke specifikke krav til standarder for engangsovertrækskitler, men engangsovertrækskitlerne kan testes efter flere standarder:
-Test for væskegennemtrængelighed efter EN 20811
-Test for styrke, dvs. hvor nemt er det at rive kitlen i stykker.
-Test for partikelafgivelse (linting) efter EN ISO 9073-10
-Test for mikrobiel renhed efter EN ISO 11737-1

Medicinske engangsmasker

 

 • Skal opfylde kravspecifikationerne angivet i DS/EN 14683:2014. Standarden foreskriver, at medicinske engangsmasker skal opfylde kravene for bakteriefiltreringseffektivitet, respirationsmodstand og væskegennemtrængelighed.
 • Maskerne klassificeres i type l og type ll afhængig af bakteriefiltreringseffektiviteten og respirationsmodstanden.
 • En stænkresistent maske betegnes type llR.
 • Maskerne skal desuden sikre høj komfort og lav respirationsmodstand hos brugeren.
 • Medicinske engangsmasker fås både med og uden indbygget visir.

-Type l: Anvendes primært til borger/patient for at mindske risikoen for at sprede smitte i tilfælde af epidemi.

-Type ll: Anvendes af personale for at beskytte borger/patient.

-Type llR: Anvendes primært i situationer, hvor der er høj risiko for stænk og sprøjt.

Beskyttelsesbriller og visir

Beskyttelsesbriller eller øjenværn findes i flere varianter.
Til flergangsbrug findes der flere typer.

 • En som ligner almindelige lidt store briller – kaldes almindelig værnebrille,
 • Kapselbrille
 • helbrille
 • En ansigtsskærm/visir.

De skal kunne tåle rengøring, og der skal medfølge en rengøringsanvisning på dansk.
Visir findes i mange forskellige udgaver. Nogle er sammensvejsede med engangsmasker. Andre er monteret i et elastikbånd eller en bøjle, som fæstnes på hovedet.Referencer:
Det er vigtigt at angive de referencer/kilder der er brugt.
Referencer og litteratur

1. Arbejdstilsynet. Bekendtgørelse om personlige værnemidler. Hjemmeside

2. Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI). National Infektionshygiejnisk Retningslinjer Om Håndhygiejne, 1 udgave 2013

3. Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI). National Infektionshygiejnisk Retningslinjer Om Generelle Forholdsregler i Sundhedssektoren, 1 udgave 2017

4. Instruks om Rene og Urene Opgaver, 1 udgave 2017

5. Instruks om Handsker, 1 udgave 2017

6. Instruks om Engangsplastforklæde/engangsovertrækskittel, 1 udgave 2017Revideres af:
Hygiejnekonsulent og procedure ansvarlig, maj 2022 Sidst opdateret af Karina Kilde
18. august 2021